domingo, 6 de janeiro de 2008

O Mantra da Grande Compaixão em Sanskrito


1. namo ratna - trayaya
2. namo arya
3. valokite - svaraya
4. bodhisattvaya
5. mahasattvaya
6. mahakarunikaya
7. om
8. sarva raviye
9. sudhanadasya
10. namas krtva imam arya
11. valokite - svara ramdhava
12. namo narakindi
13. hrih mahavat - svame
14. sarva arthato subham
15. ajeyam
16. sarva sat namo vasat namo vaka
17. mavitato
18. tadyatha
19. om avaloki
20. lokate
21. krate
22. e hrih
23. mahabodhisattva
24. sarva sarva
25. mala mala
26. mahima hrdayam
27. kuru kuru karmam
28. dhuru dhuru vijayate
29. maha vijayate
30. dhara dhara
31. dhrni
32. svaraya
33. cala cala
34. mama vimala
35. muktele
36. ehi ehi
37. sina sina
38. arsam prasali
39. visa visam
40. prasaya
41. hulu hulu mara
42. hulu hulu hrih
43. sara sara
44. siri siri
45. suru suru
46. bodhiya bodhiya
47. bodhaya bodhaya
48. maitreya
49. narakindi
50. dhrsnina
51. vayamana
52. svaha
53. siddhaya
54. svaha
55. mahasiddhaya
56. svaha
57. siddhayoge
58. svaraya
59. svaha
60. narakindi
61. svaha
62. maranara
63. svaha
64. sira simha mukhaya
65. svaha
66. sarva maha asiddhaya
67. svaha
68. cakra asiddhaya
69. svaha
70. padma kasiddhaya
71. svaha
72. narakindi vagalaya
73. svaha
74. mavari sankharaya
75. svaha
76. namo ratna - trayaya
77. mano arya
78. valokite
79. svaraya
80. svaha
81. om sidhyantu
82. mantra
83. padaya
84. svaha

Voce deve cantar 3, 5, 7, 21, 49 ou 108 vezes por dia.Nenhum comentário:

Postar um comentário